Levering informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT - ANNEX C:
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1.  Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door STIBA-leden van
 overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen en op de
 uitvoering van zodanige overeenkomsten. Op deze overeenkomsten tot het verkopen en/of
 leveren van gebruikte voertuigonderdelen zijn de STIBA Garantievoorwaarden van
 toepassing.

1.2  STIBA-leden zijn die ondernemingen welke als lid door het Bestuur van STIBA krachtens
 artikel 3 van de Statuten van genoemde Vereniging zijn toegelaten en welke herkenbaar zijn
 aan het STIBA-schild. Tevens zijn de STIBA-leden te vinden op de website van STIBA. 

1.3  Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden het STIBA-lid slechts
 voorzover deze de gelding daarvan schriftelijk en uitdrukkelijk heeft vastgelegd. Bij verwijzing
 door de koper naar eigen voorwaarden, gelden bij uitsluiting de onderhavige voorwaarden,
 tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.  Overeenkomst

2.1 Indien de overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch wordt aangegaan, komt deze tot
 stand op de dag van ondertekening van het contract door het STIBA-lid, onderscheidenlijk op
 de dag van verzending van de schriftelijke dan wel elektronische opdrachtbevestiging door het
 STIBA-lid.

2.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van het STIBA-lid binden
 het STIBA-lid niet dan nadat en voor zover zij door het STIBA-lid schriftelijk dan wel
 elektronisch zijn bevestigd.

3. Prijzen

3.1  Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief B.T.W. al
 dan niet berekend via de B.T.W. marge regeling van het demontagebedrijf.

3.2  Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3  Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene
 aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij binden het
 STIBA-lid niet en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of
 aangegeven.

4.  Levering

4.1 Levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van het STIBA-lid. Op de
 koper rust een afnameplicht, tenzij het STIBA-lid hierbij geen redelijk belang heeft.

4.2  Zodra de zaak klaar staat voor levering dan wel verzending, draagt de koper het risico voor
 alle directe en indirecte schade, die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens
 voorzover aan grove schuld van het STIBA-lid te wijten. Indien de koper na ingebrekestelling
 in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal het STIBA-lid gerechtigd zijn de    
 overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de kosten van opslag van de
 zaak aan de koper in rekening te brengen. 
  
4.3  De verkochte zaak zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het
 sluiten van de overeenkomst bevindt.

4.4  Vervoer en verzending van verkochte zaken door het STIBA-lid vindt geheel plaats voorrekening en risico van de koper.

5.  Leveringstermijn

5.1  Levertijden worden in overleg en bij benadering door het STIBA-lid vastgesteld. Levertijden
 zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij mondelinge en
 schriftelijke orderbevestiging.
       
5.2  In geval van niet tijdige levering is het STIBA-lid niet aansprakelijk voor door de koper geleden
 schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper het STIBA-lid schriftelijk in gebreke heeft
 gesteld, waarbij de koper het STIBA-lid een termijn moet gunnen van tenminste de helft van
 de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. 
 
5.3  Voor zover de wet dit toelaat, kan een overeenkomst door de koper niet wegens
 termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot van lid 2 van dit
 artikel is verstreken en van de koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden
 gevergd.

6.  Betaling
 
6.1  Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant. Bij koop op afstand kan het
 STIBA-lid de koper diverse betalingsmogelijkheden aanbieden, waaronder Ideal, PayPal en
 creditcards in een beveiligde omgeving en de mogelijkheid van eenmalige machtiging.
 Bankgegevens van de koper zullen door het STIBA-lid niet worden opgeslagen. De koper is er
 zich van bewust dat betaling via internet risico's kan meebrengen. Betalingen via internet zijn
 voor eigen risico van de koper. Het STIBA-lid is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de
 koper betalingen uitvoert.

6.2  Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na
 factuurdatum.

6.3  Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft
 plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in  
 verzuim en is hij over het achterstallig bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente
 per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de vervaldag.

6.4  In geval van lid 3 van dit artikel heeft het STIBA-lid binnen de termijn van artikel 7:44 BW het
 recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door die
 verklaring wordt de koop ontbonden.

6.5  Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke -die van incassobureau's, 
 deurwaarders, advocaten daaronder begrepen- die voor het STIBA-lid verbonden zijn aan de 
 handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De
 buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de
 Nederlandse Orde van Advocaten inzake incasso's met een minimum van € 50,00.       
 
7.  Eigendomsvoorbehoud

7.1  Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens het STIBA-lid uit hoofde van
 of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken eigendom van het
 STIBA-lid.
         
7.2  De koper is niet gerechtigd geleverde zaken -zolang deze niet betaald zijn- aan derden door te 
 leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.

7.3  De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe en
 indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.

8.  Tekortkomingen/klachten

8.1  Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in
 de vorm van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te
 controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen per omgaande doch uiterlijk binnen 8
 dagen na levering van de zaak aan het STIBA-lid gemeld te worden. Deze melding dient
 schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde
 tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer.   
 
8.2  Koper dient het STIBA-lid in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren.
 Niet voldoen aan het in dit artikel-lid bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich
 te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde
 termijn had kunnen ontdekken.

8.3 Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan het STIBA-lid te vergoeden.

8.4  De bepalingen van dit artikel 8 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de
 Garantievoorwaarden van STIBA. 
  
9.  Overmacht

9.1  Indien het STIBA-lid geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting
 jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan het STIBA-lid worden toegerekend indien het
 STIBA-lid de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt
 gemaakt door een -al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van het
 STIBA-lid is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:
 
 - tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs; 
 - oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
 - sabotage, boycot, staking of bezetting;
 - machineschade;
 - diefstal uit de magazijnen;
 - bedrijfsstoornissen;
 - maatregelen van de overheid;
 - slecht weer;
 - blikseminslag;
 - brand.

9.2  Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit 
 toelaat,het STIBA-lid niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper  
 voortvloeiende schade en kan het STIBA-lid naar eigen keuze de nakoming van haar
 verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of
 gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10.  Gebruik van de zaak

10.1  Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met

 inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door het
 STIBA-lid voorgeschreven gebruiksvoorschriften.
 
10.2  Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde
 gebruikt en koper het STIBA-lid aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het
 gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een
  
gebrek in de door het STIBA-lid geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan 
 overeenkomstig lid 1 van dit artikel.

10.3  Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en lid 2 van dit artikel is het STIBA-lid nimmer
 aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van
 dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet dit toelaat, het STIBA-lid te vrijwaren tegen
 aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze
 geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende
 gebruiksvoorschriften.

11.  Aansprakelijkheid
      
11.1  Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor het STIBA-lid rechtens aansprakelijk
 kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders
 meebrengen, dat de aansprakelijkheid van het STIBA-lid het factuurbedrag niet te boven gaat.

11.2  Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere
 indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden 
 verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking,
 behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen. 
         
11.3  Behoudens voor zover op het STIBA-lid enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van Titel 3 van
 Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de koper het STIBA-lid tegen
 vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden
 tengevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van het STIBA-lid in het kader van
 de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat het STIBA-lid in de
 verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden.

11.4  Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt het STIBA-lid alle gewenste
 medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade
 waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

11.5  Artikel 9 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

12.  Ontbinding

12.1  Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluitend plaats door een
 schriftelijke verklaring van één van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een
 schriftelijke ontbindingsverklaring tot het STIBA-lid richt, zal de koper te allen tijde eerst het
 STIBA-lid schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijke termijn gunnen om
 alsnog zijn verplichtingen deugdelijk na te komen.
 
12.2  De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn
 verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn
 verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot
 opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet.

12.3  Indien het STIBA-lid instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar
 zijde, heeft deze het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde
 winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

12.4  In geval van gedeeltelijke ontbinding kan, voor zover de wet dit toelaat, de koper geen
 aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door het STIBA-lid verrichte prestaties en 
 heeft het STIBA-lid onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties
 onverminderd het recht van het STIBA-lid om haar prestaties ongedaan te maken en
 schadevergoeding te vorderen.
 
13.  Geschillen

13.1  Op alle transacties tussen het STIBA-lid en koper is bij uitsluiting het Nederlands recht van
 toepassing.

13.2  Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten met het STIBA-lid zullen in eerste instantie
 worden voorgelegd aan de STIBA-Klachtencommissie. Deze commissie beslist volgens het
 STIBA Klachtenreglement.

13.3  De klachtenprocedure laat het beroep van de koper op de bevoegde rechter onverlet. 
 
Eemnes, mei 2012